Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

Revitalizácia verejných priestranstiev s prvkami zelenej infraštruktúry na Ul. 1. mája

Mesto Rajec získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Mesto Rajec - revitalizácia verejných priestranstiev s prvkami zelenej infraštruktúry na Ul. 1. mája“ v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Rajec a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorá nadobudla účinnosť dňa 13.04.2022.

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je komplexná obnova vnútrobloku medzi ulicami 1. mája a Obrancov mieru v zastavanom území v meste Rajec s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene s riešením pre všetky vekové kategórie.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je „Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Rajec prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry vo vybraných priestoroch “. Plánované investície revitalizácie verejného priestranstva na sídlisku Sever v meste Rajec prinesú:

- Revitalizáciu vnútrobloku prostredníctvom posilnenia environmentálneho aspektu.
- Doplnenie drevín a zelene.
- Zazelenanie urbanizovaného prostredia.
- Vytvorenie miesta pre regeneráciu, oddych a aktívne využitie.
- Zlepšenie kvality života v meste Rajec.
- Zníženie hlučnosti a prašnosti v mieste realizácie projektu.

Projekt

Mesto Rajec - revitalizácia verejných priestranstiev s prvkami zelenej infraštruktúry na Ul. 1. mája

Poskytovateľ dotácie

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Kód výzvy, názov

IROP-PO4-SC431-2021-65

Operačný program

Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:

4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Špecifický cieľ:

4.3.1 Zlepšenie environmentálych aspektov v mestách a mestskáých oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Zmluva o poskytnutí NFP č.

IROP-Z-302041BDS5-431-65 (https://www.crz.gov.sk/zmluva/6332457/ )   

Projekt je spolufinancovaný z

Európsky fond regionálneho rozvoja

Hlavný cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Rajec prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry vo vybraných priestoroch.

Termín realizácie

04/2022 - 03/2023

Miesto realizácie

Mesto Rajec

Celkové oprávnené výdavky

195 901,46 Eur

Max. výška NFP

186 106,39 Eur

Povinné spolufinancovanie

    9 795,07 Eur