Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky
Účinnosť povinne zverejňovaných zmlúv
§ 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  (1) Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
  (2) Účastníci si môžu dohodnúť, že zmluva nadobúda účinnosť neskôr po jej zverejnení.
  (3) Zmluva uzavretá na účely odstránenia následkov mimoriadnej udalosti bezprostredne ohrozujúcej život, zdravie, majetok alebo životné prostredie, je účinná bez zverejnenia. Rovnako je bez zverejnenia účinné aj ustanovenie zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa osobitného zákona nesprístupňuje.
  (4) Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.ZMLUVY MESTA RAJEC
za obdobie 01.04.2011 - 30.04.2011

              NÁZOV ZMLUVY
              PREDMET ZMLUVY
              OBCHODNÉ MENO ZMLUVNEJ STRANY
   DÁTUM
  ZVEREJNENIA
  UZATVORENIA
  ÚČINNOSTI
  ČÍSLO

  ZMLUVA
Licenčná zmluva uzavretá podľa § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.Udelenie súhlasu na použitie asudiovizuálneho dielanOVCE sk01.04.20112011/44
Udelenie súhlasu na použitie asudiovizuálneho dielan OVCEsk31.03.2011
eSlovensko, M.R. Štefánika 13 984 01 Lučenec. .
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorenej v zmysle § 3 a násl. zákona č.116/90 Zb. v znení neskorších predpisov01.04.20112011/51
Prenajímateľ dáva do nájmu a nájomca preberá nebytové priestory – garáž Rajci s rozlohou 18 m201.04.2011
Rybárik Martin MUDr., Rajec. .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka01.04.2011
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy.01.04.2011
Juraj Štepo a Monika Štepová, Rajec. .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka01.04.2011
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy01.04.2011
František Tabaček, Rajec. .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka01.04.2011
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy.01.04.2011
Janka Ščsná, Rajec. .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka01.04.2011
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy.01.04.2011
František Pavlík, Rajec. .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka01.04.2011
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy.01.04.2011
Patrik Kramoriš, Gabriela Kramorišová, Rajec. .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka01.04.2011
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy.01.04.2011
Ján Galko a Dana Galková, Rajec. .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka01.04.2011
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy.01.04.2011
Ján Fuka a Vlasta Fuková, Rajec. .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka01.04.2011
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy.01.04.2011
Peter Uhlárik, Ivana Uhláriková, Rajec. .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka01.04.2011
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy.01.04.2011
Oľga Eliašková, Rajec. .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka01.04.2011
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy.01.04.2011
Veronika Chrástecká, Rajec. .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka01.04.2011
renajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy.01.04.2011
Anna Launová, Rajec. .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka01.04.2011
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy.01.04.2011
Ivan Beneš, Rajec. .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka01.04.2011
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy.01.04.2011
Eva Fraštiová. .
Dohoda o spolupráci pri realizácii dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky- programu Kultúrne poukazy 201, číslo: MK-00758/2011/9.105.04.20112011/46
Predmetom tejto dohody je úprava podmienok spolupráce medzi ministerrstvom a spolupracujúcou osobou pri realizácii dotačného systému ministerstva - programu Kultúrne poukazy 2011.17.03.2011
Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP 33, Bratislava. .
Zmluva o spolupráci05.04.20112011/52
O Spolupráci budovanie obchodného strediska Rajec30.03.2011
LRC a partner, s.r.o., Rosina 816. .
Darovacia zmluva07.04.20112011/45
Mesto Rajec prijíma finančný dar na zhodnotenia budovy zariadenia domova pre seniorov-domova sociálnych služieb, na zakúpenia alebo zhodnotenia vnútorného vybavenia a na poskytovanie sociálnych služieb.01.04.2011
Slyšková Mária, Rajec. .
Dohoda o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 4/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce08.04.20112011/47
Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na zapožičanie sály Kultúrneho domu.08.04.2011
Špeciálna ZŠ, Šuja. .
Kúpna zmluva uzavretá podľa §§ 558 a násl. Občianského zákonníka (2011/72)18.04.20112011/56
Predaj pozemkov 1104/189, 1104/19014.04.2011
Kordiš Ján a Kordišová Jana + Lingešová Ľubomíra, Rajec. .
Dodatok k zmluve o dielo - na inštaláciu rozvodov počítačovej siete, uzavretá podľa § 536 a nás!. Obchodného zákonníka.26.04.20112011/55
Zmena rozsahu diela a s tým spojená zmena množstva prác a zmena množstva potrebných komponentov19.04.2011
BROSS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, Žilina. .
Zmluva o dodávke plynu27.04.20112011/53
Dodávka plynu20.04.2011
SPP - distribúcia, a.s. , Mlynské nivy 44/b Bratislava. .
Zmluva o zriadení vecného bremena (2011/68)27.04.20112011/54
Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti15.04.2011
Obec Veľká Čierna, Rajec. .
Darovacia zmluva28.04.20112011/57
Mesto Rajec prijíma finančný dar na zhodnotenia budovy zariadenia domova pre seniorov-domova sociálnych služieb, na zakúpenia alebo zhodnotenia vnútorného vybavenia a na poskytovanie sociálnych služieb.28.04.2011
Matušíková Vilma, Rajec. .
Zmluva č. 01/2011 o nájme nebytových priestorov28.04.2011
Prenájom nebytových priestorov v budove MsU na II.poschodí na prevádzkovanie kancelárie.28.04.2011
Drevodomy Rajec , s.r.o., Námestie SNP 2/2, Rajec. .
Dodatok č.2 k zmluve o nájmu bytu29.04.2011
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 30.04.2008 sa mení článok II. Doba nájmu.29.04.2011
Náležinsky Kamil, Náležinská Andrea, Rajec. .
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa par. 685 a nasl. Občianskeho zákonníka29.04.2011
Prenajímateľ týmto prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom a vybavením tak, ako je uvedené v čl. I. tejto zmluvy.29.04.2011
Alexander Tóth, Rajec. .
Dodatok č. 1 k zmluve o nájmu bytu29.04.2011
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 28.04.2010 sa mení článok II. Doba nájmu29.04.2011
Katarína Hodasová, Rajec. .
Dodatok č.1 k zmluve o nájmu bytu29.04.2011
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 28.04.2010 sa mení článok II. Doba nájmu29.04.2011
Róbert Židek, Mariana Žideková, Rajec. .
Dodatok č.1 k zmluve o nájmu bytu29.04.2011
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 28.04.2010 sa mení článok II. Doba nájmu29.04.2011
Daniel Novák, Katarína Nováková. .
Dodatok č.1 k zmluve o nájmu bytu29.04.2011
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 28.04.2010 sa mení článok II. Doba nájmu29.04.2011
Ján Jokl, Rajec. .
Dodatok č.1 k zmluve o nájmu bytu29.04.2011
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 28.04.2010 sa mení článok II. Doba nájmu29.04.2011
Jozefína Demčišáková, Rajec. .
Dodatok č.1 k zmluve o nájmu bytu29.04.2011
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 28.04.2010 sa mení článok II. Doba nájmu29.04.2011
Marcel Urban, Elene Urbanová, Rajec. .
Dodatok č.1 k zmluve o nájmu bytu29.04.2011
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 28.04.2010 sa mení článok II. Doba nájmu29.04.2011
Ján Mišičák, Mária Mišičáková, Rajec. .
Dodatok č.1 k zmluve o nájmu bytu29.04.2011
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 28.04.2010 sa mení článok II. Doba nájmu29.04.2011
Ladislav Pekara, Marta Pekarová, Rajec. .
Dodatok č.1 k zmluve o nájmu bytu29.04.2011
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 28.04.2010 sa mení článok II. Doba nájmu29.04.2011
Renáta Repčíková, Rajec. .
Dodatok č.1 k zmluve o nájmu bytu29.04.2011
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 28.04.2010 sa mení článok II. Doba nájmu29.04.2011
Jana Kavecká, Rajecké Teplice. .
Dodatok č.1 k zmluve o nájmu bytu29.04.2011
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 28.04.2010 sa mení článok II. Doba nájmu29.04.2011
Vladomir Klinec, Jana Klincová, Rajec. .
Dodatok č.1 k zmluve o nájmu bytu29.04.2011
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 28.04.2010 sa mení článok II. Doba nájmu29.04.2011
Tatiana Babčanová, Martin Babčan, Rajec. .
Dodatok č.1 k zmluve o nájmu nebytových priestorov29.04.20112011/60
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 07.05.2010 sa mení článok III. Doba nájmu29.04.2011
Daniel Novák, Rajec. .
Dodatok č.1 k zmluve o nájmu nebytových priestorov29.04.20112011/61
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 07.05.2010 sa mení článok III. Doba nájmu29.04.2011
Róbert Židek, Rajec. .
Dodatok č.1 k zmluve o nájmu nebytových priestorov29.04.20112011/62
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 07.05.2010 sa mení článok III. Doba nájmu29.04.2011
Ladislav Pekara, Rajec. .
Dodatok č.1 k zmluve o nájmu nebytových priestorov29.04.20112011/59
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 07.05.2010 sa mení článok III. Doba nájmu29.04.2011
Katarína Buchtová. .
Dodatok č.3 k zmluve o nájmu bytu29.04.2011
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 06.02.2006 sa mení článok II. Doba nájmu.29.04.2011
. .
Dodatok č.3 k zmluve o nájmu bytu29.04.2011
Predmetným dodatkom k zmluve zo dňa 03.10. 2005 sa mení článok II. Doba nájmu.29.04.2011
Frniak Štefan, Frniaková Viera, Rajec. .