Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

Oficiálna stránka: Domova vďaky Rajec

Zriaďovateľom Domova vďaky je Mesto Rajec. Mestské zastupiteľstvo v Rajci na svojom zasadnutí dňa 26.11.1992 uznesením č. 160/92 zriadilo Domov vďaky ako  svoju  príspevkovú  organizáciu  dňom  15.12.1992. Organizácia  má  právnu subjektivitu a kontroluje ju zriaďovateľ. Uznesením MZ č.75/2013 bol schválený dodatok č. 4 Zriaďovacej listiny, ktorým bola zmenená forma hospodárenia  Domova vďaky z príspevkovej na rozpočtovú organizáciu  s účinnosťou od 1.1.2014.

Domov vďaky je kombinované zariadenie:

  1. zariadení pre seniorov 
  2. domov sociálnych služieb.

Druh poskytovanej sociálnej služby:

  1. sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými je poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.
  2. podporné služby, ktorými sú: poskytovanie sociálnej služby v jedálni, poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny.

V Domove vďaky sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby ako celoročná sociálna služba. Kapacita zariadenia je 29 miest.