Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

Mestská polícia

Mesto Rajec zriadilo mestskú  políciu na základe uznesenia  mestského zastupiteľstva dňa 1. augusta 2003.

Mestská polícia je poriadkový útvar mesta, pôsobiaci pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrane majetku obce, občanov, ochrane životného prostredia v meste a plnení  ďalších úloch vyplývajúcich zo zák. č. 564/91 Zb. O obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov, všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta.

Mestskú políciu tvoria príslušníci MsP, ktorí sú zamestnancami mesta a majú pri plnení úloh postavenie verejného činiteľa. Činnosť mestskej polície riadi jej náčelník, ktorého  na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo.