Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

Súpisné a orientačné číslo

Žiadosť o určenie (zmenu, zrušenie)
súpisného čísla a orientačného čísla
Mesto Rajec určuje súpisné a orientačné čísla stavieb na základe písomnej žiadosti. Ak obec vyhovie žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla, rozhodne o žiadosti zápisom do registra adries a bezodkladne o tom písomne informuje žiadateľa.
UPOZORNENIE: Zmena legislatívy od 1.7.2015
Zákonná úprava: Zákon 369/1990 Z.z. v platnom znení, zákon 125/2015 Zb. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška MV SR č. 142/2015 z 23.6.2015, ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška MV č. 141/2015 z 23. júna 2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.
Vybavuje:
MsÚ, oddelenie evidencie obyvateľov,
Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Jitka Uhláriková, tel. 041/5076511
URČENIE SÚPISNÉHO A ORIENTAČNÉHO ČÍSLA
K vybaveniu určenia súpisného a orientačného čísla budete potrebovať:
-vyplnenú žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla, ktorá obsahuje meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, predmet žiadosti, kód druhu stavby a termín jej dokončenia.
- právoplatné kolaudačné rozhodnutie na bytové (nebytové) budovy
-právoplatné stavebné povolenie na bytové (nebytové) budovy, v prípade rozostavanej budovy
-geometrický plán so zameraním adresného bodu (§ 3 ods. 4 zák.125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
-doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku (§ 6 ods. 1 písm. d/1)
ZRUŠENIE ALEBO ZMENA SÚPISNÉHO A ORIENTAČNÉHO ČÍSLA
K vybaveniu zrušenia alebo zmene súpisného a orientačného čísla budete potrebovať:
-vyplnenú žiadosť o určenie ( zmenu, zrušenie ) súpisného čísla a orientačného čísla, ktorá obsahuje meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, predmet žiadosti, odôvodnenie žiadosti. Žiadosť môže podať vlastník budovy
-doklad o vlastníctve budovy alebo doklad o inom práve k budove
-overená fotokópia právoplatného rozhodnutie, ktorým sa povoľuje odstránenie stavby
-zameranie adresného bodu, ak zmena zamerania adresného bodu má vplyv na zmenu súpisného čísla alebo orientačného čísla
Upozornenie
V prípade, že nevlastníte kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, požiadajte o vyhľadanie jeho kópie Štátny archív v Bytči – pobočka Žilina, so sídlom Framborská 8, 010 01 Žilina, alebo Štátny archív Bytča, so sídlom Kaštiel S. Sakalovej 106/3, 014 35 Bytča.
Poplatok za obstaranie tabuľky so súpisným a orientačným číslom
Prvé vydanie súpisného čísla je bezplatné – obec obstaráva na vlastné náklady.
Za obstaranie a vydanie tabuľky s určeným orientačným číslom stavebníkovi alebo inej oprávnenej osobe sa platí obstarávacia cena ( cca 4 až 5,- EUR ).
Lehota na vybavenie
Do 30 dní. 
Opravný prostriedok sa nepodáva