Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

Výstavba a modernizácia autobusových zastávok na Kostolnej ulici

Mesto Rajec získalo finančný príspevok na realizáciu projektu s názvom „Výstavba a modernizácia autobusových zastávok na Kostolnej ulici v meste Rajec“ v rámci výzvy IROP-CLLD-X347_512-004 na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku uzatvorenej medzi Mestom Rajec a Miestnou akčnou skupinou Rajecká dolina, r. s. p., ktorá nadobudla účinnosť dňa 21.6.2023.

 
Názov projektu Výstavba a modernizácia autobusových zastávok na Kostolnej ulici v meste Rajec
Poskytovateľ dotácie Miesta akčná skupina Rajecká dolina, r.s.p.
Kód výzvy

IROP-CLLD-X347-512-004

Operačný program

Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os

5 - Miestny rozvoj vedený komunitou

Špecifický cieľ

5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Zmluva o poskytnutí NFP č.

IROP-CLLD-X347-512-004-006  (https://www.crz.gov.sk/zmluva/8008848/)

Projekt je spolufinancovaný z

Európsky fond regionálneho rozvoja

Hlavný cieľ projektu

1.Zvýšenie bezpečnosti dopravy a jej účastníkov na prieťahu cesty I/64 v meste Rajec na Kostolnej ulici a to vybudovaním novej autobusovej zastávky v smere Žilina a modernizáciou existujúcej autobusovej zastávky v smere Prievidza

2. Zabezpečenie miestneho rozvoja v oblasti zvyšovania bezpečnosti a dostupnosti sídel prostredníctvom výstavby a modernizácie dvoch autobusových zastávok na Kostolnej ulici v meste Rajec

Termín realizácie

1.6.2023 - 31.10.2023

Miesto realizácie mesto Rajec
Operačný program Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom

Európsky fond regionálneho rozvoja

Celkové oprávnené výdavky

26 400,00 Eur

Max. výška NFP

25 080,00 Eur

Povinné spolufinancovanie

1 320,00 Eur

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je výstavba a modernizácia autobusových zastávok na Kostolnej ulici v meste Rajec, na hlavnom ťahu cesty I/64 v smere Prievidza a v smere Žilina. Navrhované riešenie rešpektuje environmentálne požiadavky na energetickú náročnosť (ide o solárne autobusové prístrešky), zohľadňuje aktuálne požiadavky na bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a technické riešenie autobusových zastávok.

 

Cieľ projektu

  1. Zvýšenie bezpečnosti dopravy a jej účastníkov na prieťahu cesty I/64 v meste Rajec na Kostolnej ulici a to vybudovaním novej autobusovej zastávky v smere Žilina a modernizáciou existujúcej autobusovej zastávky v smere Prievidza
  2. Zabezpečenie miestneho rozvoja v oblasti zvyšovania bezpečnosti a dostupnosti sídel prostredníctvom výstavby a modernizácie dvoch autobusových zastávok na Kostolnej ulici v meste Rajec