Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

Výzva na predkladanie ponúk - Stavebné úpravy ul. Lipová

Výzva na predkladanie ponúk
spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Mesto Rajec
IČO: 00321575
Adresa organizácie: Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
Krajina: Slovenská republika
Kontaktné miesto: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec

Kontaktná osoba: Ing. Ján Rybárik – primátor mesta
Telefón: 041/5076521   e-mail: primator@rajec.sk

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : Ľudmila Ďurčanská
Telefón : 041/5076515  e-mail : ludmila.durcanska@rajec.sk

Kontaktná osoba pre veci technické : Bc. Júlia Tomčíková
Telefón : 041/5076522  e-mail :julia.tomcikova@rajec.sk
2. Názov zákazky:    Stavebné úpravy ul. Lipová, Rajec
3. Predmet zákazky: Objekt rieši stavebné úpravy existujúcej miestnej komunikácie – ul. Lipova v Rajci a s jej rozšírením na parametre 6,0m s obrubníkovou úpravou v celkovej dĺžke úpravy 109,61m.
V zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktorá tvorí prílohu výzvy na predkladanie ponúk
        Záručná doba 60 mesiacov
4. Predpokladaná hodnota:  do 29.000,- € bez DPH.
5. Typ zmluvy:  Plnenie bude realizované na základe zmluvy o dielo, ktorá bude predmetom jednania s víťazným uchádzačom.
7. Miesto dodania predmetu zákazky:  Ulica Lipová v Rajci, parc. č. 990, 970/1, 970/3, 1328/1, 1040/1 k.ú. Rajec
8. Rozdelenie predmetu zákazky:  Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky formou písomnej ponuky.
9. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: Začiatok a ukončenie prác bude v termíne september-október 2013
10. Variantné riešenie: Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie.
11. Obhliadka miesta: Uchádzači, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta poskytnutia plnenia, môžu si dohodnúť termín na č. t. 0905364022 p.Jaroslav Rybárik.
12. Forma predkladania ponúk: Písomná. Uchádzač doručí svoju ponuku – ocenený výkaz výmer – v zapečatenej obálke do 28.augusta 2013 do 9,00 hod. Cenu uchádzač uvedie v EUR bez DPH aj s DPH.
Pri zákazke s nízkou hodnotou sa súťažné podklady samostatne nevydávajú.
13. Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Rajec. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná na základe odovzdávacieho protokolu a faktúry do 30 dní po odovzdaní predmetu zákazky.
14. Podmienky účasti uchádzačov: Uchádzač musí byť spôsobilý uskutočňovať práce uvedené v bode 3., doklad o oprávnení podnikať
15. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH.
16. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti do 30.9.2013.
Prílohy :
- výkaz výmer
- grafická časť PD

                                               Ing. Ján Rybárik v.r.
primátor mesta
naspäť