Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

Výzva na predkladanie ponúk - Úprava ciest priliehajúcich k Nám. SNP Rajec, 2. etapa

Výzva na predkladanie ponúk
spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Mesto Rajec
IČO: 00321575
Adresa organizácie: Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
Krajina: Slovenská republika
Kontaktné miesto: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec

Kontaktná osoba: Ing. Ján Rybárik – primátor mesta
Telefón: 041/5076521   e-mail: primator@rajec.sk

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : Ľudmila Ďurčanská
Telefón : 041/5076515  e-mail: ludmila.durcanska@rajec.sk

Kontaktná osoba pre veci technické : Jaroslav Rybárik
Telefón : 041/5076523  e-mail: jaroslav.rybarik@rajec.sk
2. Názov zákazky:    Úprava ciest priliehajúcich k Nám. SNP Rajec, 2. etapa
3. Predmet zákazky: Predmetom obstarávania sú stavebné úpravy ul. Bielisko, vetva "I". 
3.1. Opis predmetu obstarávania:.
Stavebné úpravy ul. Bielisko v stavebnej časti spočívajú v úplnej výmene krytu a to na zámkovú dlažbu – bledosivá a tmavosivá hr. 70mm v grafickej úprave v zmysle PD 2. etapy, objektu SO 04, nadväzujúc na už realizovanú "Pamiatkovú zónu".
Rozsah prác: v zmysle projektovej dokumentácie, tech. správy so zmenou a výkazu výmer
3.2. Verejný obstarávateľ nepripúšťa predloženie ponuky len na niektorú položku alebo časť požadovaného rozsahu prác predmetu obstarávania. Ponuka predložená len na položku alebo časť predmetu obstarávania nebude hodnotená.
3.3.  Variantné riešenie sa neumožňuje.
4. Podmienky financovania prác
Predmet obstarávania bude hradený z finančných zdrojov verejného obstarávateľa. Financovanie prác bude prebiehať na základe mesačných faktúr bankovým prevodom s lehotou splatnosti 30 dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
5. Miesto vykonania prác
Miestom poskytnutia plnenia predmetu obstarávania je mesto Rajec, ul. Bielisko.

Verejný obstarávateľ umožňuje vykonať obhliadku miesta vykonania prác tak, aby si uchádzači sami overili a získali informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta vykonania prác idú na ťarchu uchádzača.
6. Predkladanie ponuky
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač predloží svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke s označením "Výberové konanie – neotvárať, "Úprava ciest Bielisko – 2. etapa" do 15.7.2014 do 10,00 hod. na adresu Mestský úrad Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec (podateľňa).
7. Otváranie a vyhodnotenie ponúk

7.1. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční 15.7.2014 o 12,00 hod. na adrese : Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec v malej zasadačke na 1. poschodí.

7.2. Na otváraní obálok s ponukami sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia celková cena za celý predmet obstarávania v EUR.
9. Pravidlá vyhodnotenia ponúk.
Výška ceny aj s DPH za predmet obstarávania – ponuka s najnižšou cenou bude hodnotená číslom 1, ponuky s vyššími cenami budú hodnotené číslom 2 a viac.
10. Lehota vykonania prác
Po výberovom konaní a podpise zmluvy
11. Podmienky účasti uchádzačov

11.1. § 26 odst. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých predpisov. Uchádzač predloží doklad o tom, že je oprávnený vykonávať predmet obstarávania.

11.2. § 28 odst. 1 písm. k) ZOV uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca vykonávajúci stavebné práce v úmysle zabezpečiť subdodávateľom spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa.

11.3. Cena
Uchádzač ocení položky výkazu výmer; predloží aj krycí list rozpočtu s celkovými nákladmi bez DPH, DPH a s DPH. 11.4. Návrh zmluvy
12. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 30.9.2014
V Rajci, dňa 2.7.2014

                                               Ing. Ján Rybárik v.r.
naspäť primátor mesta
Prílohy :