Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

Výzva na predkladanie ponúk - Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu

 Výzva na predkladanie ponúk
  spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Mesto Rajec
IČO: 00321575
Adresa organizácie: Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
Krajina: Slovenská republika
Kontaktné miesto: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec

Kontaktná osoba: Ing. Ján Rybárik – primátor mesta
Telefón: 041/5076521   e-mail: primator@rajec.sk

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : Ľudmila Ďurčanská
Telefón : 041/5076515  e-mail : ludmila.durcanska@rajec.sk

Kontaktná osoba pre veci technické : Ing. Peter Dubec
Telefón : 041/5076512  e-mail : peter.dubec@rajec.sk
2. Názov zákazky:    Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu
3. Predmet zákazky: Predmetom obstarávania je zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu v zmysle zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

3.1. Opis predmetu obstarávania :
Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu zo 110 l a 1100 l zberných odpadových nádob od obyvateľov z bytovej a rodinnej zástavby a od právnických osôb (podnikateľských subjektov) v meste Rajec, v predpokladanom celkovom množstve odpadu počas celej doby plnenia zmluvy 1600 ton, manipulácia so smetnými nádobami, ich vyprázdnenie a odvoz odpadu na Skládku odpadov v Šuji.

Rozsah služby: manipulácia, vyprázdnenie a odvoz odpadu na Skládku odpadov v Šuji z daného počtu nádob a v intervaloch určených pre vývoz v období od 1.1.2014 do 31.12.2014:
Cyklus vývozuObjem nádobyPočet nádob
52 vývozov (1 x týždenne)110 l69 ks
52 vývozov (1 x týždenne)1100 l210 ks
26 vývozov (1 x za dva týždne)110 l39 ks
26 vývozov (1 x za dva týždne)1100 l11 ks
12 vývozov (1 x mesačne)110 l2 ks
12 vývozov (1 x mesačne)1100 l1 ks
 Stav počtu nádob je k 31.10.2013

3.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vykonania zmeny počtu zberných odpadových nádob na základe požiadavky pôvodcu odpadu.
3.3. Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu bude vykonávaný pravidelne len v stredu. Vývozný deň je určený na celý čas rozsahu služby.
3.4. Mimoriadny zber a odvoz zberných odpadových nádob bude uskutočňovaný na základe elektronicky doručenej objednávky min. 5 dní vopred. Predpokladaný počet mimoriadnych zberov je 2x v danom období. Zároveň bude upresnený počet zberných odpadových nádob.
Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že má s prevádzkovateľom Skládky odpadov v Šuji uzatvorenú zmluvu o zneškodnení odpadu.
3.5. Verejný obstarávateľ nepripúšťa predloženie ponuky len na niektorú položku alebo časť požadovaného rozsahu služby predmetu obstarávania. Ponuka predložená len na položku alebo časť predmetu obstarávania nebude hodnotená.
3.6. Variantné riešenie sa neumožňuje.
4. Podmienky financovania služby:  Predmet obstarávania bude hradený z finančných zdrojov verejného obstarávateľa. Financovanie služieb bude prebiehať na základe mesačných faktúr bankovým prevodom s lehotou splatnosti 14 dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Súhrnné mesačné faktúry budú vystavované zvlášť za obyvateľov a zvlášť za právnické osoby.
5. Miesto poskytnutia služby:  Miestom poskytnutia plnenia predmetu obstarávania je mesto Rajec, okres Žilina.
Verejný obstarávateľ umožňuje vykonať obhliadku miesta vykonania služby spojenej so zberom a odvozom zmesového komunálneho odpadu tak, aby si uchádzači sami overili a získali informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta vykonania služby idú na ťarchu uchádzača.
6. Predkladanie ponuky:  Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
Uchádzač predloží svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke s označením „Výberové konanie – neotvárať“, „Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu“ do 10.12.2013 do 10,00 hod. na adresu Mestský úrad Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec (podateľňa).
7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH.

Cenu predmetu obstarávania uchádzač uvedie podľa špecifikácie:
Manipulácia, vyprázdnenie a odvoz zbernej odpadovej nádoby na dve desatinné miesta samostatne pre:
- 110 l zbernú odpadovú nádobu
- 1100 l zbernú odpadovú nádobu

Pravidlá hodnotenia ponúk: - váhové kritérium pre 110 l zbernú odpadovú nádobu je 30%
                                        - váhové kritérium pre 1100 l zbernú odpadovú nádobu je 70%
8. Typ zmluvy :  Zmluva na poskytnutie služby.
9. Lehota poskytnutia služby: Od 1.1.2014 do 31.12.2014.
10. Podmienky účasti uchádzačov: § 26 odst. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých predpisov. Uchádzač predloží doklad o tom, že je oprávnený poskytovať službu na predmet obstarávania.
§ 28 odst. 1 písm. k) ZOV uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca poskytujúci službu v úmysle zabezpečiť subdodávateľom spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa.
11. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.1.2014
V Rajci, dňa 27.11.2013

                                               Ing. Ján Rybárik v.r.
primátor mesta
naspäť