Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky
Výzva na predloženie cenovej ponuky: Dodanie tovarov pre projekt s názvom "Spoznajme sa cez skate"
 V zmysle zákona o verejnom obstarávaní si Vás dovoľujem požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov pre projekt s názvom „Spoznajme sa cez skate“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013, mikroprojekty, č. projektu: PL-SK/ZA/IPP/III/069.
Uvedený mikroprojekt je realizovaný v období 1.9.2013 – 31.5.2014.

1. Identifikácia
Názov organizácie: Mesto Rajec
IČO: 00321575
Adresa organizácie: Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
Krajina: Slovenská republika
Kontaktné miesto: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec

Kontaktná osoba: Ing. Ján Rybárik – primátor mesta
Telefón: 041/5076521   e-mail: primator@rajec.sk

Kontaktná osoba pre veci technické : Bc. Júlia Tomčíková
Telefón : 041/5076522  e-mail :julia.tomcikova@rajec.sk
2. Názov zákazky:    Dodanie tovarov pre projekt s názvom "Spoznajme sa cez skate"
3. Predmet zákazky:
1. Plagáty 50 kusov, farebný, formát A3, lesklý papier, 130g, 4+0
    2. Propagačný materiál
Obstaranie a distribúcia pamätných predmetov projektu pre účastníkov jednotlivých aktivít projektu - za účelom širokej propagácie realizácie projektu a vzájomnej spolupráce:
tričká 320 ks - biela farba, potlač loga 10cm, 100% bavlna, gramáž 185g/m2 veľkosť po 80 ks M, S, L, XL
tašky 320 ks - LDPE so spevneným výsekom, biela farba s potlačou 4+0, rozmer 350 x 460/40/x0,06
čiapky 320 ks – šiltovka, biela farba, transfer loga 8cm, veľkosť universal
4. Miesto dodania predmetu obstarávania:  Mestský úrad Rajec, okres Žilina
5. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:  Nie
6. Trvanie zmluvy alebo lehota uskutočnenia dodávky:  Dodanie tovaru do 3 týždňov od vystavenia objednávky.
7. Lehota na predkladanie ponúk: 20.9.2013 o 12:00 hod.
8. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia navrhovaná cena v EUR s DPH.
9. Ďalšie informácie obstarávateľa: Ponuky podľa tejto výzvy doručte poštou alebo osobne v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača s označením "PRIESKUM TRHU - PROPAGÁCIA PL-SK - NEOTVÁRAŤ".
10. Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika - Európsky fond regionálneho rozvoja (85%), štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (10%) a zdrojov verejného obstarávateľa (5 %).
11. Vo Vašej cenovej ponuke uveďte: Doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania, oprávňujúci uchádzača na realizáciu predmetu zákazky výpisom zo živnostenského registra alebo výpisom z obchodného registra, prípadne iné živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov v obyčajnej kópii. Ponúkanú cenu za dodanie tovarov vyplnením tabuľky uvedenej v prílohe.

                                               Ing. Ján Rybárik v.r., primátor mesta