Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu - Archeologický výskum formou plošného odkryvu pri obnove národnej kultúrnej pamiatky – Dom meštiansky

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2, 015 01 Rajec
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V RÁMCI PRIESKUMU TRHU - SLUŽBY
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Mesto Rajec
IČO: 00321575
Adresa organizácie: Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
Kontaktné miesto: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
Kontaktná osoba : Mgr. Miroslava Mihalcová
Telefón : 041/50765 16
2. Druh zákazky
Podľa § 9 ods. 9 zákona o Verejnom obstrávaní
Na základe charakteru zákazky sa jedná o nie bežne dostupný tovar na trhu!
3. Názov predmetu zákazky
Archeologický výskum formou plošného odkryvu pri obnove národnej kultúrnej pamiatky
– Dom meštiansky
4. Opis predmetu zákazky
Archeologický výskum, predstihový v rozsahu stavby podľa rozhodnutia KPÚ ZA-2014/18700-4/78631/STA, t.j. plošný výskum suterénu budovy.
Spôsob vykonania archeologického výskumu
V dvojpriestorovej pivnici – po vyčistení súčasného čiastočne štrkovitého a čiastočne odpadového pokryvu realizovať výskum formou plošného odkryvu v celej pivnici do hĺbky intaktného podložia. V priestore dvora sledovať všetky zemné práce vykonávané pre vybudovanie inžinierskych sietí oprávnenou osobou. Všetky zistené situácie následne zdokumentovať vrátane geodetického zamerania.
5. Predpokladaná hodnota zákazky
3 800,- € bez DPH
6. Podmienky účasti uchádzačov:
Návrh celkovej ceny s DPH. Celková cena pozostáva zo súčtu návrhu jednotkovej ceny bez DPH a 20% DPH.
7. Miesto dodania cenových ponúk
Mestský úrad Rajec, 1. poschodie, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Nie
9. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
73110000-6 Výskum
10. Lehota na predkladanie ponúk:
do stredy 26.08.2015 do 12,00 hod.
- Poštou – na hore uvedenú adresu
- Osobne – do podateľne Mestského úradu Rajec, 1. poschodie, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
11. Hlavné podmienky financovania
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov dotácie Ministerstva kultúry SR na obnovu kultúrnych pamiatok. Platba na faktúru. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok ani zálohovú platbu.
12. Podmienky účasti záujemcov
12.1. Cenová ponuka.
12.1.1. Obsah cenovej ponuky
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
a) identifikáciu uchádzača (názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu, sídlo, meno a funkciu štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, prípadne telefónne číslo, faxové číslo). Taktiež meno a priezvisko kontaktnej osoby, jej telefónne číslo, adresu elektronickej pošty, na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky,
b) čestné vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 1 tejto výzvy,
12.2. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke, bude vyjadrená v eurách.
12.3.Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
12.4. Celková cena bude stanovená v eurách bez DPH a s DPH. Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky. Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si opomenul započítať do ceny predmetu zákazky.
12.5. Ak uchádzač nie je platiteľ DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.
12.6. Uchádzačom musí byť archeológ s osobitnou odbornou spôsobilosťou. Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení zabezpečovať práce a poskytovať služby uvedené v bode 4 tejto výzvy (výpis z obchodného registra, živnostenský list, odbornú spôsobilosť a pod.) a podpísanú prílohu č.1 tejto výzvy.
12.7. Celá ponuka, tiež dokumenty k nej priložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
12.8. Lehota na dodanie predmetu zákazky – je do 12/2015.
13. Preskúmanie ponúk
13.1.Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v tejto výzve.
13.2. Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami. Ostatné ponuky uchádzačov budú vylúčené.
13.3. Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.
13.4. Vyhodnocovacia komisia môže požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky, v lehote určenej verejným obstarávateľom, nesmie však vyzvať ani prijať ponuku uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila.
13.5. Ak ponuka uchádzača obsahuje neobvykle nízku cenu, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie návrhu ceny a určí lehotu na dobu vysvetlenia. Komisia vylúči ponuku, ak uchádzač nepredloží vysvetlenie v lehote určenej komisiou alebo ak predložené vysvetlenie nie je v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa.
14. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky kritérium: najnižšia cena.
15. Ďalšie informácie
15.1.Pracovný čas verejného obstarávateľa je od 8,00 do 15,00 hod.
15.2.Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
15.3.Ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto verejného obstarávania.
15.4. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty uvedené v bode č. 12 tejto výzvy a musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
15.5. Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako splnomocnený člen skupiny za členov skupiny.
15.6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť prieskum trhu, resp. nevyzvať uchádzača s najnižšou cenou k podpisu zmluvu v prípade, ak ani jeden uchádzač nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v tejto výzve, alebo ak v priebehu procesu prieskumu trhu došlo k nepredvídaným zmenám v predmete zákazky.
15.7. Každý uchádzač má možnosť obhliadky objektu, ktorú si vopred musí dohodnúť na tel. č.: 0917518111.
16. Vyhodnotenie cenových ponúk
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené cenové ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Vyhodnotenie ponúk je neverejné. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za predmet zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom, alebo ktorá nespĺňa všetky podmienky a požiadavky uvedené v tejto výzve.
17. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk
Každému uchádzačovi, ktorého cenová ponuka bola vyhodnotená, bude bezodkladne zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk. Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá.
V Rajci, dňa 13.08.2015
                                                                        Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                       primátor mesta