Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu - Inertný materiál pre zimnú údržbu

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2, 015 01 Rajec
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V RÁMCI PRIESKUMU TRHU
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Mesto Rajec
IČO: 00321575
Adresa organizácie: Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
Kontaktné miesto: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
Kontaktná osoba : Mgr. Miroslava Mihalcová Telefón : 041/5076516 e-mail: miroslava.mihalcova@rajec.sk
2. Druh zákazky
Podľa § 9 ods. 9 zákona o Verejnom obstarávaní
Na základe charakteru zákazky sa jedná o nie bežne dostupný tovar na trhu!
3. Názov predmetu zákazky
Inertný materiál pre zimnú údržbu
4. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodávka/poskytnutie inertného materiálu pre zimnú údržbu mestských komunikácií v Rajci s nasledovnými požiadavkami:
1. Materiál musí byť namiešaný v pomere 1 diel soli a 3 diely piesku frakcie cca 4-8 mm, resp. podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
2. Posypový materiál musí byť k dispozícií 24 hodín denne a 7 dní v týždni v krytých priestoroch s dobrou dopravnou dostupnosťou v čase zimnej údržby cca od 1.11.2015 – 30.3.2016.
3. Materiál musí byť dostupný v Rajci, prípadne v okolí Rajca, maximálne v okruhu 5 km, s možnosťou nakládky dodávateľom.
5. Predpokladaná hodnota zákazky
4 999,- € s DPH (cena je orientačná, v skutočnosti závisí od dĺžky trvania zimnej údržby)
6. Podmienky účasti uchádzačov:
Návrh ceny s DPH pri dodržaní podmienok v bode 4. za 1 tonu materiálu.
Celková cena pozostáva zo súčtu návrhu jednotkovej ceny bez DPH a 20% DPH.
Materiál
množstvoJednotková cena
bez DPH
Jednotková cena
s DPH
Kamenivo 4-8
1 t
Soľ posypová 0-6 pl
1 t
Celkom

7. Miesto dodania predmetu zákazky
Mestský úrad Rajec, 1. poschodie, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti Nie
9. Spoločný slovník obstarávania (CPV) -
10. Lehota na predkladanie ponúk:
do piatka 23.10.2015 do 10,00 hod.
- e-mailom - podatelna@rajec.sk
- Poštou – na hore uvedenú adresu
- Osobne – do podateľne Mestského úradu Rajec, 1. poschodie, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
11. Hlavné podmienky financovania
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Mesta Rajec.
Platba na faktúru. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok ani zálohovú platbu.
12. Podmienky účasti záujemcov
12.1. Cenová ponuka.
12.1.1. Obsah cenovej ponuky
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
a) identifikáciu uchádzača (názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu, sídlo, meno a funkciu štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, prípadne telefónne číslo, faxové číslo) Taktiež meno a priezvisko kontaktnej osoby, jej telefónne číslo, adresu elektronickej pošty, na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky.
12.2. Uchádzačom navrhovaná cena za 1 tonu inertného materiálu, uvedená v ponuke, bude vyjadrená v eurách.
12.3. Navrhovaná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
12.4. Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky. Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si opomenul započítať do ceny predmetu zákazky.
12.5. Ak uchádzač nie je platiteľ DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.
12.6. Celá ponuka, tiež dokumenty k nej priložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
13. Preskúmanie ponúk
13.1. Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v tejto výzve.
13.2. Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami. Ostatné ponuky uchádzačov budú vylúčené.
13.3. Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.
13.4. Vyhodnocovacia komisia môže požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky, v lehote určenej verejným obstarávateľom, nesmie však vyzvať ani prijať ponuku uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila.
13.5. Ak ponuka uchádzača obsahuje neobvykle nízku cenu, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie návrhu ceny a určí lehotu na dobu vysvetlenia. Komisia vylúči ponuku, ak uchádzač nepredloží vysvetlenie v lehote určenej komisiou alebo ak predložené vysvetlenie nie je v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa.
14. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky kritérium: najnižšia cena.
15. Ďalšie informácie
15.1. Pracovný čas verejného obstarávateľa je od 8,00 do 15,00 hod.
15.2. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
15.3. Ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto verejného obstarávania.
15.4. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty uvedené v bode č. 12 tejto výzvy a musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
15.5. Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako splnomocnený člen skupiny za členov skupiny.
15.6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť prieskum trhu, resp. nevyzvať uchádzača s najnižšou cenou k podpisu zmluvu v prípade, ak ani jeden uchádzač nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v tejto výzve, alebo ak v priebehu procesu prieskumu trhu došlo k nepredvídaným zmenám v predmete zákazky.
16. Vyhodnotenie cenových ponúk
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené cenové ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Vyhodnotenie ponúk je neverejné. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za predmet zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom, alebo ktorá nespĺňa všetky podmienky a požiadavky uvedené v tejto výzve.
17. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk
Každému uchádzačovi, ktorého cenová ponuka bola vyhodnotená, bude bezodkladne zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk.
Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá.
Osoba zodpovedná za vecnú stránku zákazky:
Albert Štefan, údržba komunikácií a verejného osvetlenia, tel.: 0905-368065.
V Rajci, dňa 15.10.2015
                                                                                         Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                        primátor mesta