Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu - svetelnotechnické meranie

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2, 015 01 Rajec
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V RÁMCI PRIESKUMU TRHU
SLUŽBA
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Mesto Rajec
IČO: 00321575
Adresa organizácie: Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
Kontaktné miesto: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
Kontaktná osoba : Mgr. Miroslava Mihalcová Telefón : 041/5076516 e-mail: miroslava.mihalcova@rajec.sk
2. Druh zákazky
Podľa § 9 ods. 9 zákona o VO Na základe špecifického charakteru zákazky sa jedná o nie bežne dostupný tovar na trhu!
3. Názov predmetu zákazky
Svetelnotechnické meranie verejnej osvetľovacej sústavy rekonštruovanej v rámci projektu financovaného zo zdrojov operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast: „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Rajec“ v rozsahu 46 frekvenčných úsekov (569 svetelných bodov)
4. Opis predmetu zákazky
Účelom svetelnotechnického merania je zmerať skutočné svetelnotechnické vlastnosti osvetľovacej sústavy v rozsahu 46 frekvenčných úsekov (569 svetelných bodov) po jej obnove a porovnať meraný stav s požiadavkami noriem. Spracovateľ svetelnotechnického merania – odborne spôsobilá osoba:
a) je povinná zmerať všetky referenčné úseky uvedené vo svetelnotechnickej štúdii ak sú v štúdii vymedzené,
b) je povinná doplniť referenčné úseky merania v prípade ak, vzniknú pochybnosti o kvalite osvetlenia v niektorom mieste komunikácie,
c) je oprávnená doplniť referenčné úseky merania nad rámec podmienok uvedených v písm. a) a b) v prípade ak, to považuje za potrebné z hľadiska komplexného posúdenia, resp. ak ho o to požiadal žiadateľ.
Spracovateľ svetelnotechnického merania - odborne spôsobilá osoba vykoná svetelnotechnické meranie v zmysle normy STN EN 13201-4:2005 Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 4: Metódy merania svetelnotechnických vlastností.
Pri meraní je potrebné dodržať nasledovný postup:
1. Zmeranie teploty vzduchu.
2. Zmeranie napájacieho elektrického napätia.
3. Zmeranie rozmerov meraného úseku pozemnej komunikácie.
4. Určenie meracej siete meraného poľa pre meranie osvetlenosti.
5. Zmeranie výšky svietidiel nad porovnávacou rovinou.
6. Zmeranie jasového rozloženia pre celú vozovku cestnej komunikácie.
7. Zmeranie horizontálnej osvetlenosti komunikácie.
8. Vyhodnotenie meraní z hľadiska súladu s STN EN 13201-4.
Po vykonaní svetelnotechnického merania je spracovateľ svetelnotechnického merania (odborne spôsobilá osoba) povinný vypracovať protokol, v ktorom zachytí výsledky merania.
Protokol z merania musí obsahovať záver, v ktorom spracovateľ svetelnotechnického merania – odborne spôsobilá osoba:
a) vydá stanovisko, či je osvetlenie komunikácie v súlade s požiadavkami na osvetlenie komunikácie podľa jej zatriedenia vo svetelnotechnickej štúdii,
b) ak je technicky identifikovateľné z výsledkov, resp. procesu merania:
I. odôvodní prípadné negatívne odchýlky od požadovaných hodnôt,
II. určí príčinu odchýlok,
III. odporučí vykonanie úpravy.
5. Predpokladaná hodnota zákazky
8 600,- € bez DPH
6. Podmienky účasti uchádzačov: Návrh celkovej ceny s DPH. Celková cena pozostáva zo súčtu návrhu jednotkovej ceny bez DPH a 20% DPH.
S ohľadom na charakter činnosti a náročnosť úloh súvisiacich s STM by sa malo jednať o odborníka v problematike verejného osvetlenia.
Odborne spôsobilá osoba je povinná podpísať protokol zo svetelnotechnického merania, pričom v mieste podpisu uvedie:
a) v prípade tuzemského energetického audítora - číslo rozhodnutia o zápise do zoznamu energetických audítorov,
b) v prípade autorizovaného stavebného inžiniera – odtlačok autorizačnej pečiatky, vrátane uvedenia registračného čísla autorizačného osvedčenia,
c) v prípade svetelného technika - číslo dokladu preukazujúceho vzdelanie v príslušnom odbore, t.j. číslo diplomu (ak existuje). V tomto prípade je povinnou prílohou svetelnotechnickej štúdie kópia diplomu preukazujúca ukončenie požadovaného vysokoškolského štúdia II. stupňa.
Poskytovateľ akceptuje zahraničné potvrdenia o odbornej spôsobilosti osoby podľa písm. a) až c) rovnakej preukaznej hodnoty. V tomto prípade je povinnou prílohou kópia dokladu preukazujúca odbornú spôsobilosť vrátane úradného prekladu do slovenského jazyka. Preklad sa nevyžaduje v prípade potvrdenia vystaveného v českom jazyku.
Oprávnená osoba musí byť podľa písm. a) a b) zapísaná v príslušnom zozname a v prípade autorizovaného stavebného inžiniera tiež preverí, či je uvedená osoba zapísaná v kategórii:
a) A2 – Inžinierske stavby, podkategória – Líniové vedenia a rozvody alebo
b) A2 – Inžinierske stavby, podkategória – Líniové vedenia a rozvody – elektro alebo
c) I4 – Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, podkategória– elektrotechnické zariadenia.
7. Miesto dodania predmetu zákazky
Mesto Rajec
8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Nie
9. Spoločný slovník obstarávania (CPV) -
10. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
do stredy 16.12.2015 do 9,00 hod.
- Poštou – na hore uvedenú adresu
- Osobne – do podateľne Mestského úradu Rajec, 1. poschodie, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
11. Hlavné podmienky financovania
Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov. Platba na faktúru. Verejný obstarávateľ je oprávnený poskytnúť dodávateľovi zálohovú platbu.
12. Podmienky účasti záujemcov
12.1. Cenová ponuka a doklad o odbornej spôsobilosti na výkon vyššie uvedenej činnosti.
12.1.1. Obsah cenovej ponuky Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
a) identifikáciu uchádzača (názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu, sídlo, meno a funkciu štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, prípadne telefónne číslo, faxové číslo
b) kompletne ocenený výkaz výmer – príloha č. 1 tejto výzvy,
12.2. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke, bude vyjadrená v eurách.
12.3. Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
12.4. Celková cena bude stanovená v eurách bez DPH a s DPH. Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky. Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si opomenul započítať do ceny predmetu zákazky.
12.5. Ak uchádzač nie je platiteľ DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.
12.6. Celá ponuka, tiež dokumenty k nej priložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
12.7. Predpokladané ukončenie realizácie predmetu zákazky – odovzdanie protokolu z merania – je do 05/2016.
13. Preskúmanie ponúk
13.1. Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v tejto výzve.
13.2. Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami. Ostatné ponuky uchádzačov budú vylúčené.
13.3. Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.
13.4. Vyhodnocovacia komisia môže požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky, v lehote určenej verejným obstarávateľom, nesmie však vyzvať ani prijať ponuku uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila.
13.5. Ak ponuka uchádzača obsahuje neobvykle nízku cenu, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie návrhu ceny a určí lehotu na dobu vysvetlenia. Komisia vylúči ponuku, ak uchádzač nepredloží vysvetlenie v lehote určenej komisiou alebo ak predložené vysvetlenie nie je v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa.
14. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky kritérium: najnižšia cena.
15. Ďalšie informácie
15.1. Pracovný čas verejného obstarávateľa je od 8,00 do 15,00 hod.
15.2. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
15.3. Ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto verejného obstarávania.
15.4. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty uvedené v bode č. 12 tejto výzvy a musí byť vyhotovená v písomnej forme. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
15.5. Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako splnomocnený člen skupiny za členov skupiny.
15.6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť prieskum trhu, resp. nevyzvať uchádzača s najnižšou cenou k podpisu zmluvu v prípade, ak ani jeden uchádzač nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v tejto výzve, alebo ak v priebehu procesu prieskumu trhu došlo k nepredvídaným zmenám v predmete zákazky.
15.7. Každý uchádzač má možnosť obhliadky objektu, ktorú si vopred musí dohodnúť s p. Štefanom Albertom, tel. č.: 0905 368 065.
16. Vyhodnotenie cenových ponúk
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené cenové ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Vyhodnotenie ponúk je neverejné. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za predmet zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom, alebo ktorá nespĺňa všetky podmienky a požiadavky uvedené v tejto výzve.
17. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk
Každému uchádzačovi, ktorého cenová ponuka bola vyhodnotená, bude bezodkladne zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk.
Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá.
V Rajci, dňa 08.12.2015
                                                                                         Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                        primátor mesta