Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci

Cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy, ktorá je využívaná ako Mestský úrad v Rajci.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov“ a podporných aktivít, zameraných na externé riadenie projektu a zabezpečenie informovanosti verejnosti o podpore jeho spolufinancovania z EŠIF a ŠR, ktoré bude obec financovať z vlastných zdrojov.

V dôsledku realizácie projektu dôjde k zníženiu energetickej náročnosti  verejnej budovy nad rámec minimálnych požiadaviek s celkovou podlahovou plochou 2806,44 m2, pričom súčasná energetická trieda sa po ukončení realizácie projektu zmení na A1.

www.op-kzp.sk

www.partnerskadohoda.gov.sk

www.siea.sk

Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci

Poskytovateľ dotácie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra

Kód výzvy, názov

OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Operačný program

Kvalita životného prostredia

Prioritná os:

4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ:

4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Zmluva o poskytnutí NFP č.

KŽP-PO4-SC431-2021-68/BNJ6  (https://www.crz.gov.sk/zmluva/6211732/)

 Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP (https://crz.gov.sk/6920022-sk/1/)

 Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP (https://www.crz.gov.sk/7439638-sk/2/)

Projekt je spolufinancovaný z

Európsky fond regionálneho rozvoja

Hlavný cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy, ktorá je využívaná ako mestský úrad v Rajci.

Termín realizácie

02/2022 - 01/2023

Miesto realizácie

Mesto Rajec

Celkové oprávnené výdavky

709 722,45 Eur,

v znení Dodatku č. 1: 704 828,31 Eur

v znení Dodatku č. 2: 704 828,31 Eur

Max. výška NFP

674 236,33 Eur,

v znení Dodatku č. 1:   669 586,89 Eur

v znení Dodatku č. 2:   669 586,89 Eur

Povinné spolufinancovani

35 486,12 Eur,

v znení Dodatku č. 1:      35 241,42 Eur

v znení Dodatku č. 2:      35 241,42 Eur